Zařízení pro dispenzní tisk s velmi vysokým rozlišením

TG01010054
Hlavní řešitel
Popis

Tento dílčí projekt se zabývá vývojem ultrazvukové dispenzní hlavice pro nanášení tixotropních materiálů s vysokým tiskovým rozlišením, při kterém je zároveň dosaženo velmi malého objemu spotřebovaného, naneseného materiálu podle českého patentu číslo 303451. Cílem je tedy vytvoření prototypu ultrazvukové dispenzní hlavice, speciálního stolku pro upínání různých druhů substrátů, systému pro udržování nanášecí kapiláry ve velmi malé výšce (15-30 µm) nad substrátem s velkou přesností (jednotek µm) v průběhu celého tisku. V průběhu vývoje bude od jednotlivých plánovaných výstupů vytvořeno několik zkušebních vzorků, sloužících k prokázání požadovaných parametrů, včetně zjištění vlivu použitých materiálů. S vytvořenými vzorky bude nutné provést rozsáhlé série zkušebních tisků za různých podmínek a s různými nanášenými materiály, pro zajištění a prokázání provozní spolehlivosti. Tyto vzorky je poté pro náležité vyhodnocení nutné dále zpracovat podle předepsaných technologických doporučení (např. sušení, výpal, optické a elektrické vyhodnocení, apod.). Předpokládá se, že v průběhu této fáze projektu bude zpracována a podána přihláška průmyslového užitného vzoru na "Systém pro udržování konstantního odstupu dispenzní hlavice od povrchu substrátu". Současně s mechanickou částí dispenzeru bude také řešeno ultrazvukové buzení dispenzeru a ultrazvukový převodník, a tedy i vývoj vhodného zesilovače.

Klíčová slova
dispenzer
hlavice
ultrazvuk
kapilára
Druh projektu
Aplikovaný výzkum